banner1Banner2banner3Banner4

Voorwaarden van Salebook

De Salebook producten en diensten worden geleverd door Salebook, Inc ("onze", "ons", "wij") via onze website die toegankelijk is op www.Salebook.nl (de "Site") en onze toepassingen voor mobiele apparaten (de "Applications" ). Deze gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de Salebook website, producten en diensten ("Producten"). Lees deze voorwaarden zorgvuldig door en neem contact met ons op indien u vragen heeft. Door de toegang tot en/of het gebruik van onze producten, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden en onze Privacy Policy.

Acceptatie van het gebruik van de Salebook gebruiksvoorwaarden

Uw toegang tot en/of gebruik van Salebook is exclusief onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. U zult de site niet gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden door deze Algemene Voorwaarden. Door het gebruik van de site geeft u aan de voorwaarden en disclaimers in dit bericht volledig te accepteren. Indien u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de Site.

Het gebruik van Salebook

Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de Site, toepassingen en producten, en elke 'Member Content' te plaatsen op de Site, Programma's of via de Producten, moet u zich registreren om een account aan te maken ("Account"). U kunt zich aanmelden bij Salebook via uw account middels bepaalde derden social networking diensten, waaronder Facebook en Twitter (collectief genaamd "SNS"). Wanneer u zich registreert via uw SNS-account, wordt u gevraagd in te loggen op de Producten met uw SNS accountreferenties. Door het creëren van een account via uw account bij een SNS, geeft u Salebook toestemming tot toegang van uw SNS account informatie en gaat u ermee akkoord zich te houden aan de van toepassing zijnde bepalingen en voorwaarden van uw SNS in uw gebruik van de Producten via deze SNS. Leden hebben de mogelijkheid om de verbinding tussen hun Salebook Account en SNS account op elk gewenst moment uit te schakelen door het loskoppelen van de toegang tot de Producten via de SNS-account.

Wanneer u uw Salebook account aan maakt, dient u ons te voorzien van juiste en volledige informatie. Als u een rekening openen op naam van een bedrijf, organisatie of andere entiteit, dan (a) geldt "u" ook voor u en die entiteit, en (b) verklaart en garandeert u dat u bevoegd bent om alle machtigingen en verstrekte licenties te kunnen verstrekken die verbonden zijn aan deze Voorwaarden en tevens de entiteit aan deze voorwaarden bind, en dat u akkoord gaat met deze voorwaarden namens de entiteit.

U zult uw wachtwoord niet delen, iemand anders toegang verlenen tot uw account, of iets anders doen dat de veiligheid van uw account in gevaar kan brengen. U zult uw account niet overdragen aan iemand zonder eerst onze schriftelijke toestemming.

Wij behouden ons het recht voor uw rekening te schorsen of te beëindigen indien de verstrekte informatie tijdens het registratieproces, of later, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig blijkt te zijn.

Wijziging van het gebruik

 

Salebook behoudt zich het recht voor om:

1. Het wijzigen of verwijderen (tijdelijk of permanent) van de Site of enig deel daarvan zonder voorafgaande kennisgeving, en bevestigt u dat Salebook niet aansprakelijk is voor een dergelijke wijziging of verwijdering. En,

2. Het te allen tijde kunnen wijzigen van deze voorwaarden, en uw voortdurende gebruik van de Site na wijzigingen zal worden geacht als uw aanvaarding van deze wijzigingen.

Links naar websites van Derden

Salebook's Producten kunnen links bevatten naar websites van derden die worden beheerd en onderhouden door anderen. Een link naar een andere website betekent niet dat wij deze website goedkeuren en u gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud of beschikbaarheid van dergelijke websites. Als u zich toegang verleent tot een website van derden via de Site, toepassingen of producten, doet u dat op eigen risico, en begrijpt u dat deze overeenkomst en ons privacybeleid niet van toepassing zijn op uw gebruik van dergelijke sites. U ontslaat uitdrukkelijk Salebook van enige en alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van een website van derden, service of inhoud. Bovendien is uw omgang met of deelname aan promoties van adverteerders die te vinden zijn op de site, toepassingen of producten, met inbegrip van betaling en levering van goederen, en eventuele andere voorwaarden (zoals garanties) uitsluitend tussen u en deze adverteerders.

Copyright & Eigendom

Alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten in de site en de inhoud ervan (met inbegrip van maar niet beperkt tot de Site ontwerp, tekst, afbeeldingen en alle software en broncodes behorende bij de site) zijn die eigendom van of in licentie bij Salebook of op andere wijze gebruikt worden door Salebook zoals toegestaan door de wet van Nederland en het buitenland. U zult niet enig auteursrecht, handelsmerk, dienstmerk of andere eigendomsrecht opgenomen in of bij de site, Toepassingen, Producten of website-content verwijderen, veranderen of verbergen.

Disclaimers & Beperking van aansprakelijkheid

 De Site wordt geleverd op een AS IS en AS AVAILABLE basis zonder enige vertegenwoordiging of onderschrijving, en zonder enige vorm van garantie expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de impliciete garanties van voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk , compatibiliteit, veiligheid en nauwkeurigheid.

Voor zover toegestaan door de wet, zal Salebook niet aansprakelijk zijn voor enige indirecte of gevolgschade of schade dan ook (met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van omzet, kansen, gegevens en winsten) die voortkomen uit of in verband staan met het gebruik van de Site.

Salebook geeft geen garantie dat de functionaliteit van de Site ononderbroken of vrij van fouten zal zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd of dat de site of de server die haar beschikbaar maakt vrij zijn van virussen of andere zaken die schadelijk of destructief zouden kunnen zijn.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord en houd Salebook en haar werknemers en agenten vrijgewaard van en tegen alle aansprakelijkheden, juridische kosten, schade, verliezen, kosten en andere uitgaven in verband met eventuele claims of beroep die tegen Salebook zijn gebracht, voortvloeiend uit enige schending door u van deze voorwaarden of andere verplichtingen die voortvloeien uit uw gebruik van deze Site.

Verbreking van relatie

Indien één van deze voorwaarden dient te worden vastgesteld als ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar door een bevoegde rechtbank, dan worden de vastgestelde Voorwaarden verbroken.De overige Voorwaarden blijven volledig van kracht en blijven bindend en afdwingbaar .

Kennisgeving van Procedures

 Wij mogen u voorzien van meldingen, ongeacht of deze meldingen zijn vereist door de wet of voor marketing-of andere zakelijke doeleinden, via e-mail bericht, geschreven of gedrukte mededeling, of door het plaatsen van een dergelijke mededeling op onze website, zoals door ons bepaald naar onze beste inschatting. Wij behouden ons het recht voor om de vorm en de middelen van het verstrekken van kennisgevingen aan onze gebruikers vast te stellen, op voorwaarde dat u ervoor kunt kiezen voor bepaalde methoden van kennisgeving af te melden, zoals omschreven in deze overeenkomst. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele automatische filtering die u of uw netwerkprovider heeft ingesteld voor e-mailwaarschuwingen. Wij versturen naar het door u aangemelde e-mailadres.

Gesproken Boodschap - Unieke code kaart

Salebook is niet verantwoordelijk voor (druk)fouten, onjuiste codes, hackers en website storingingen , er kunnen geen rechten worden ontleent bij het niet juist functioneren van de code kaart / website. Het gebruikt zowel als verkopende partij en als gebruiker is volledig op eigen risico. Retouneren, vergoeding enof schade vergoeding is niet mogelijk. Levering uitsluitend aan Salebook gebruikers, bij het aanmelden als verkooppunt is registratie verplicht.

 Artikel 1 - Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en/of overeenkomst tussen Salebook en een wederpartij (de Wederpartij) met betrekking tot de acties van reclamecompany.nl (www.reclamecompany.nl).

2. De toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Partijen zullen in dat geval de ongeldige of onverbindende bepalingen zoveel mogelijk vervangen door geldige en verbindende bepalingen waarvan het effect zoveel mogelijk gelijk is aan dat van de ongeldige of onverbindende bepalingen.

4. Salebook behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Dergelijke gewijzigde algemene voorwaarden zullen de Wederpartij ter hand worden gesteld worden, waarbij de Wederpartij na ontvangst van de gewijzigde algemene voorwaarden 1 maand de tijd heeft de door haar met Salebook aangegane overeenkomst op te zeggen, in overeenstemming met artikel 7.1 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 - Het aanbod

1. Alle offertes en aanbiedingen van Salebook zijn vrijblijvend. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft niet meer beschikbaar is.

2. Salebook kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De Wederpartij heeft geen recht op reclamatie in het geval (de afbeeldingen van) de producten niet overeen komen met (het uiterlijk van) de geleverde producten, tenzij het om materieel andere producten gaat.

3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Salebook daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.

 

Artikel 3 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Salebook onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Salebook is bevestigd, kan de Wederpartij de overeenkomst ontbinden.

3. Salebook kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Salebook op grond van dit onderzoek goede gronden heeft de overeenkomst niet aan te gaan, is Salebook gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4. De Wederpartij is verplicht om voor het gebruik de gebruiks- en waarschuwingsaanwijzingen bij de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen.

5. De Wederpartij is niet gerechtigd de door Salebook producten door te verkopen.

6. Salebook heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

7. Indien Salebook gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Salebook ter beschikking heeft gesteld.

 

Artikel 4 - Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de Wederpartij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Wederpartij.

2. Indien Wederpartij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking, ongeopend aan Salebook retourneren, conform de door Salebook verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. De kosten voor terugzending komen voor rekening van Consument.

4. Salebook zal het door de Wederpartij in dit verband betaalde bedrag uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de terugzending, terugbetalen.

5. Salebook sluit het herroepingsrecht uit voor zover het producten betreft die snel kunnen bederven of verouderen.

 

Artikel 5 - De prijs en betaling

1. Salebook is gerechtigd prijsverhogingen door te voeren na 3 maanden van de totstandkoming van de overeenkomst, voorzover dergelijke prijsverhoging niet onredelijk bezwarend is voor de Wederpartij

2. De door de Wederpartij verschuldigde bedragen worden voldaan via een online betaling (Paypal), danwel automatische (maandelijkse) incasso aan Salebook. De eerste betaling van de lidmaatschap geschiedt middels Paypal, de opvolgende maanden worden voldaan middels automatisch incasso. De bedragen zijn inclusief BTW en kosten voor de levering.

 

Artikel 6 - Levering en uitvoering

1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan Salebook kenbaar heeft gemaakt. Salebook levert slechts aan adressen waar haar product in ontvangst genomen kan worden (en dus niet aan postadressen).

2. Consument is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van adreswijzigingen.

3. Salebook is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige (adres)gegevens.

4. De overdracht van de eigendom van de producten zal pas op de Wederpartij overgaan nadat de Wederpartij heeft voldaan aan (i) al haar vorderingen betreffende de tegenprestatie welke door de Wederpartij aan Salebook op grond van een overeenkomst geleverde of te leveren zaken, alsook (ii) ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomsten.

 

Artikel 7 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

1. De Wederpartij kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan per e-mail opzeggen tegen het einde van de maand, waarbij de opzegging uiterlijk op de laatste dag van de maand door Salebook moet zijn ontvangen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand

2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan eindigt automatisch na afloop van de termijn.

3. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Salebook vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Salebook op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

4. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

 

Artikel 8 - Overmacht

1. Salebook is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt (overmacht).

2. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van Salebook, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers van Salebook, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) staking, en (x) algemene vervoersproblemen.

3. Salebook kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is Salebook gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Artikel 9 - Klachtenregeling

1. Bij Salebook ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Salebook binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 10 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen Salebook en de Wederpartij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Om deze website juist te laten werken wordt er gebruikt gemaakt van cookies. Oke Meer informatie